Milieuvergunningen

Op grond van de milieuwetgeving moeten bedrijven in het bezit zijn van een geldige vergunning. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (BOR), bepalen voor welk type bedrijven een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en voor welk type bedrijven, conform het Activiteitenbesluit, kan worden volstaan met algemene eisen. Met het in werking treden van de Wabo, is het de bedoeling dat de aanvrager bij één loket terecht kan voor het indienen van alle aanvragen (vergunningen) en meldingen (Activiteitenbesluit). In de meeste gevallen is dit de gemeente waarin de inrichting ligt. Tevens is landelijk één systeem in het leven geroepen waarmee de aanvraag (melding) kan worden ingediend, het ‘omgevingsloket online’.
U kunt bij Van Vleuten Consult bv terecht wanneer u de aanvraag van uw vergunning en de bijbehorende procedure wilt uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau. Een aanvraag om een omgevingsvergunning moet in vrijwel alle gevallen vergezeld gaan van een (aanvullend) bodemonderzoek, een akoestisch onderzoek, een onderzoek naar de luchtkwaliteit en andere specifieke onderzoeken. Alle onderzoeken kan Van Vleuten Consult bv voor u verzorgen. De bodemonderzoeken worden door ons zelf uitgevoerd, de overige specifieke onderzoeken worden uitbesteed aan daarvoor gespecialiseerd bureaus waarmee wij samenwerken.
Van Vleuten Consult bv kan u op deze manier alle voorkomende (onder)handelingen en gesprekken uit handen nemen.
Vraag een offerte
Wease.nl Websitebouwers
2015. Alle rechten voorbehouden.